Privacy Policy

1. Definities

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

 1. De Ondernemersfabriek: De Ondernemersfabriek BV, met haar maatschappelijk zetel te Mechelsesteenweg 8, 2220 Heist op den Berg en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 425.933.
 2. Website: De website van De Ondernemersfabriek, deondernemersfabriek.be en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door De Ondernemersfabriek.
 3. Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 4. Verwerking: elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de persoonsgegevens van natuurlijke personen, zoals het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen of vernietigen.

2. Verwerking persoonsgegevens

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen die plaatsvinden d.m.v. en ten gevolge van het gebruik van de website door de bezoeker en op alle verwerkingen die plaatsvinden in het kader van het verlenen van diensten en het uitvoeren van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de Ondernemersfabriek zoals beschreven in onze algemene Voorwaarden.

De Ondernemersfabriek hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Persoonsgegevens.

Op de verwerking van uw Persoonsgegevens is de Verordening (EU) 2016/679 (hierna ‘de GDPR’) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Wet van 30 juli 2018’) van toepassing.

In het kader van de verwerkingen die gebeuren d.m.v. en ten gevolge van het gebruik van de website treedt De Ondernemersfabriek op als verantwoordelijke voor de verwerking. In het kader van de verwerkingen die gebeuren naar aanleiding van het uitvoeren van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de Ondernemersfabriek zoals beschreven in onze algemene voorwaarden, treedt De Ondernemersfabriek op als verwerker of als verwerkingsverantwoordelijke.

3. Welke persoonsgegevens

a)   Gebruik van de website

De Ondernemersfabriek kan via de Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het contactformulier en cookies:

 • Informatie over uw computer of mobiel apparaat, uw bezoeken en uw gebruik van de Website, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem, browser type en geografische locatie;
 • Contactinformatie die u ons verstrekt d.m.v. het invullen van het contactformulier: voornaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken via e-mail of via het contactformulier.

Indien informatie door de betrokkene zelf wordt verstrekt via een formulier dan zijn de velden die worden aangeduid met een (*) strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Indien deze niet worden ingevuld zal er aan de verzending van het formulier geen gevolg worden gegeven. De overige velden kunnen worden ingevuld om de dienstverlening van

b)   Verlenen van diensten

De Ondernemersfabriek kan ook in het kader van het verlenen van diensten en het uitvoeren van een overeenkomst met de opdrachtgever, Persoonsgegevens verwerken. De Ondernemersfabriek verleent strategisch marketing advies en biedt ook operationele ondersteuning op het gebied van marketing.

Het gaat hier over twee categorieën van betrokkenen, namelijk enerzijds de opdrachtgever en diens personeel, en anderzijds klanten van de opdrachtgever.

Voor het verwerken van de contactgegevens van de opdrachtgever en diens personeel, treedt De Ondernemersfabriek op als verwerkingsverantwoordelijke. Voor het verwerken van de klantengegevens van de opdrachtgever, treedt De Ondernemersfabriek op als verwerker.

 • Persoonsgegevens van de opdrachtgever en dienst personeel: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en functie.
 • Persoonsgegevens van klanten van de opdrachtgever: dit betreft alle mogelijke relevante Persoonsgegevens van de klanten van de opdrachtgever. Het is uiteraard zo dat niet in het kader van elke overeenkomst al deze Persoonsgegevens worden uitgewisseld: enkel de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn, worden verwerkt.

Volgend overzicht geeft aan welke gegevens mogelijks worden verwerkt wanneer De Ondernemersfabriek diensten verleent:

 1. Identificatiegegevens: naam, voornaam, leeftijd en geslacht
 2. Contactinformatie: adres, e-mailadres en telefoonnummer
 3. Gegevens gerelateerd aan aankoopgedrag, zoals bijvoorbeeld aankoopgeschiedenis en aankooplocatie
 4. Facturatiegegevens
 5. Gegevens gerelateerd aan bezoekersgedrag, zoals bijvoorbeeld views en clicks van websitebezoekers
 6. Gegevens meegedeeld aan de opdrachtgever in het kader van klantencommunicaties, zoals e-mails, sociale mediaberichten, chats en contactformulieren
 7. Sociale media informatie: gebruikersnamen en profielfoto’s van volgers
 8. Apparaat- en browserinformatie: type apparaat, type browser, IP adres en besturingssysteem.

4. Voor welke doeleinden

De Ondernemersfabriek verzamelt Persoonsgegevens en verwerkt deze voor één of meerdere van de volgende doeleinden:

DoeleindenRechtsgrond
Het uitvoeren en aanbieden van de diensten van De Ondernemersfabriek (zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden) waarvoor De Ondernemersfabriek optreedt als verwerkingsverantwoordelijkeUitvoering overeenkomst
Het uitvoeren en aanbieden van de diensten van De Ondernemersfabriek (zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden) waarvoor De Ondernemersfabriek optreedt als verwerkerDe verantwoordelijke voor de verwerking, nl. de opdrachtgever, voorziet hier de rechtsgrond. De Ondernemersfabriek mag zich hier als verwerker op beroepen.
Beheer van aanvragen tot informatieUitvoering overeenkomst
Verbetering van de werking van De Ondernemersfabriek & de WebsiteGerechtvaardigd belang[1]
Versturen van een nieuwsbrief/reclameToestemming
AccountadministratieUitvoering overeenkomst
Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzochtUitvoering overeenkomst
Compliance met de geldende wetgevingWettelijke verplichting

Indien De Ondernemersfabriek Persoonsgegevens wenst te gebruiken voor een incompatibel nieuw doeleinde, zal De Ondernemersfabriek voorafgaandelijk aan dit nieuwe gebruik hiervoor uw toestemming vragen.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u steeds het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

5. Doorgifte persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen door De Ondernemersfabriek verwerkt voor intern gebruik voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij verhuren of verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden voor gebruik voor eigen doeleinden.

Binnen De Ondernemersfabriek worden de persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan haar personeel op een ‘need to know’ basis.

De Ondernemersfabriek kan gebruik maken van verwerkers om uw Persoonsgegevens te verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheden, agentschappen of andere organen die namens de De Ondernemersfabriek Persoonsgegevens verwerken.

De Ondernemersfabriek geeft de Persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) ontvangers:

 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 • Verwerkers die voorzien in hosting van de Website en aanverwante databases;
 • Verwerkers die voorzien in het aanbieden van professionele softwarepakketten voor o.a. IT, marketinganalyses en CRM;
 • Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die voor De Ondernemersfabriek optreden als onderaannemer bij het uitvoeren van de Diensten.

Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. De Ondernemersfabriek zal ervoor zorgen dat passende of geschikte waarborgen worden genomen. Betrokkenen kunnen mits schriftelijk verzoek een kopie bekomen van de gewaarborgde maatregelen.

De Ondernemersfabriek kan zijn bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, fusie, overnames en verkoop. In dergelijke transacties worden Persoonsgegevens doorgegeven conform deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

6. Duur van de bewaring van de gegevens

De Persoonsgegevens worden door De Ondernemersfabriek bewaard voor volgende termijnen.

Gegevens:Duur:
Gegevens bezoek websiteDrie jaar
Gegevens verstrekt via contactformulierVijf jaar
Gegevens opdrachtgever en personeelTot 10 jaar na het einde van de klantenrelatie
Gegevens klanten opdrachtgeverDuurtijd van de overeenkomst met de opdrachtgever

7. Uw rechten

U heeft het recht heeft ons te verzoeken tot inzage van en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid,  door zich te richten tot De Ondernemersfabriek Schoolstraat 29, 2590 Berlaar of hallo@deondernemersfabriek.be.

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven.

U beschikt over het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. In het geval u uw toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven en reclame kan u die terug intrekken door uw accountinstellingen aan te passen of gebruik te maken van de “unsubscribe/uitschrijven”-link in deze communicatie.

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, bij de verwerking van Persoonsgegevens.

8. Cookies

Deze Website maakt gebruik van cookies om de browse-ervaring te verbeteren. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies.

9. Wijzigingen

De Ondernemersfabriek houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzingen.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 17 maart 2022.

10.    Contact

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent cookies, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres Schoolstraat 29, 2590 Berlaar of via het e-mailadres hallo@deondernemersfabriek.be.

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail contact@apd-gba.be (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Verbetering is noodzakelijk voor de belangen van [Company]. Verbetering van de werking van [Company] is ook in het voordeel van de betrokkenen, er is geen sprake van nadeel aan de rechten en belangen van de betrokkenen.

11.    Cookie Policy

Deze website maakt gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van de computer van de gebruiker. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de website te vergemakkelijken en te versnellen. De meeste internetbrowsers geven de gebruiker de mogelijkheid cookies van zijn harde schijf te verwijderen of cookies af te wijzen voorafgaand aan de installatie ervan.

9. Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker heeft het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits hij de bron vermeldt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Voor het gebruik of de eventuele reproductie van multimedia-informatie, zoals o.a. geluid, beeld, software, etc., is steeds een voorafgaande toestemming vereist vanwege de beheerder. Hetzelfde geldt voor alle informatie waarvoor uitdrukkelijk beperkingen van het gebruik worden vermeld. De beheerder behoudt in elk geval als enige alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Als de gebruiker de intellectuele rechten of andere rechten van de beheerder of derde partijen zou miskennen en de hierboven gestelde voorwaarden niet zou naleven, dan zal de gebruiker de beheerder of betrokken derde partijen moeten vergoeden en vrijwaren tegen alle aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van de gepleegde inbreuk.

10. Vertrouwelijkheid
Alle informatie of materiaal die de gebruiker ongevraagd en/of uit eigen beweging aan de beheerder bezorgt, zullen als niet-vertrouwelijke informatie worden beschouwd. De beheerder mag die informatie, reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, rekening houdend met de beperkingen die voorzien zijn in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De gebruiker stemt ermee in dat de beheerder deze ideeën, concepten, kennis en technieken mag aanwenden voor om het even welk doel, waaronder ook begrepen de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten.

11. Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst, alle interpretatieproblemen, alle geschillen en alle vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze website of de informatie die erop vermeld wordt. Het raadplegen van deze website impliceert dat de gebruiker zich onderwerpt aan de rechtsmacht van de Nederlandstalige rechtbanken van Antwerpen in België, die als enige bevoegd zullen zijn ingeval van onduidelijkheden, geschillen of alle andere soorten vorderingen die uit het gebruik van deze website voortvloeien