Algemene voorwaarden

1. Werking

1.1 Alle overeenkomsten welke tot stand zijn gekomen tussen de De Ondernemersfabriek bv en de opdrachtgever zijn aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden nooit in aanmerking genomen, deze zijn dus volledig als nietig te beschouwen ten opzichte van De Ondernemersfabriek bv. De opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van De Ondernemersfabriek bv.

2. Offerte en prijs

2.1 Een offerte is slechts bindend gedurende de op de offerte bepaalde termijn en tegen de aldaar bepaalde prijs. Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW. Alle heffingen en taksen zijn steeds ten laste van de klant.

2.2 Eventuele wijzigingen aan de overeengekomen diensten en/of meerwerken zullen bijkomend worden gefactureerd overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/meerwerken worden besteld. De klant kan de geldende tarieven ten alle tijde opvragen bij De Ondernemersfabriek bv. De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen.  In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. Elke verhoging van het BTW-tarief in de periode tussen de bestelling en de levering valt ten laste van de koper.

3. Duurtijd

3.1 Behoudens indien anders bepaald in de overeenkomst wordt deze overeenkomst afgesloten voor onbepaalde duur ingaande vanaf ondertekening door de opdrachtgever. De overeenkomst gaat in na ondertekening van de bestelbon en/of de offerte en ten laatste bij de aanvang van de werken. De Klant kan de overeenkomst opzeggen per aangetekend schrijven dat gericht is aan De Ondernemersfabriek bv, mits een opzegtermijn van 1 maand te respecteren. Dit alles behoudens specifieke afwijking daarvan in de bijzondere contractuele voorwaarden tussen de Klant en de Verkoper.

3.2 Indien de opdrachtgever de overeenkomst contractueel opzegt mits inachtneming van de hierboven vermelde opzegtermijn, heeft De Ondernemersfabriek bv het recht de geleverde diensten tegen de vervaldag stop te zetten.3.3 Ingeval van eenzijdige annulering van de bestelling door de Klant voor de aanvang van de werken, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van de bestelling, steeds met een minimum van 250 EUR.

3.4 Ingeval van eenzijdige annulering van de bestelling door de Klant na de aanvang van de werken, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van de bestelling, steeds met een minimum van 250 EUR, vermeerderd met de reeds gemaakte kosten en na verrekening van de stand van de werken. De Verkoper behoudt evenwel ten allen tijde zijn recht om zijn werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen.​

4. Facturatie en Betaling

4.1 De Ondernemersfabriek bv factureert louter op digitale wijze via het e-mailadres dat de Klant bij het plaatsen van de bestelling aan hem opgeeft. De factuurbedragen van De Ondernemersfabriek bv zijn contant betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur. Indien er een voorschot moet betaald worden, moet dit ten laatste bij de aanvang van de dienst door De Ondernemersfabriek bv ontvangen zijn.

4.2 In geval van betwisting van de factuur moet deze, op straffe van verval, op gemotiveerde manier geprotesteerd worden binnen de acht werkdagen na ontvangst ervan en dit per aangetekend schrijven.  Latere klachten zullen in geen geval worden aanvaard.

4.3 Wanneer op verzoek van de klant de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde blijft de klant ten allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van alle verbintenissen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

4.4 In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 250 EUR, met uitsluiting van de gerechtskosten en alle invorderingskosten. Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12%.  Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de klant.

5. Klachten / Wanprestatie

5.1 Op straffe van nietigheid dient elke klacht per aangetekende brief te worden meegedeeld binnen de acht werkdagen vanaf de leveringsdatum van de dienst. Een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet.

5.2 Indien een partij haar betalingen heeft gestaakt, in staat van faillissement werd verklaard of een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd, behoudt De Ondernemersfabriek bv zich het recht voor om de overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden, ongeacht het recht op schadevergoeding in hoofde van de klant.

5.3 Bij niet-betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet nakoming van zelfs één contractuele verplichting, behoudt .De Ondernemersfabriek bv zich recht voor om: – hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, en zonder dat dit voor de opdrachtgever aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd het recht van De Ondernemersfabriek bv om schadevergoeding te vorderen;- hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, éénzjdig te ontbinden, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen door De Ondernemersfabriek bv. In dit geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van de gederfde winst welke 25% van de overeengekomen prijs bedraagt met een minimum van 250€, dit alles ongeacht het recht van De Ondernemersfabriek bv om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is.

6. Aansprakelijkheid – overmacht

6.1 De Ondernemersfabriek bv verbindt zich tot een inspanningsverbintenis in de uitvoering van deze overeenkomst zonder enig resultaat of enige prestatie te garanderen. De Ondernemersfabriek bv zal in het kader van een inspanningsverbintenis redelijke maatregelen treffen doch kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het door de opdrachtgever gewenste of vooropgestelde resultaat niet kan worden bereikt.

6.2 De Ondernemersfabriek bv is niet aansprakelijk voor de inhoud noch voor de vorm van de marketing/communicatie, welke valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant.

6.3 In de mate toegelaten door het toepasselijke recht wordt de aansprakelijkheid van De Ondernemersfabriek bv in het kader van deze overeenkomst uitgesloten.  De Ondernemersfabriek bv kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte of incidentele schade, economische schade of gevolgschade, hierin begrepen verlies van inkomsten, gederfde winst, verlies van kansen of contracten, verlies van goodwill of gegevens, en verlies van programma’s en/of data.

6.4 Ingeval De Ondernemersfabriek bv afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van bijvoorbeeld de leveringen door een derde firma, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk in geval van overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van de verplichtingen van De Ondernemersfabriek bv hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden. Het is De Ondernemersfabriek bv toegelaten om naar eigen goeddunken, voor de uitvoering van zijn opdracht, een beroep te doen op interne vaste of losse medewerkers of niet tot de business van De Ondernemersfabriek bv behorende derden. Indien voor de uitvoering van de opdracht beroep wordt gedaan op dergelijke personen, zal dit door De Ondernemersfabriek bv zoveel mogelijk vooraf met de Klant worden besproken. Iedere aansprakelijkheid in hoofde van De Ondernemersfabriek bv voor tekortkoming van deze derden is evenwel uitgesloten. In geen geval is een hoofdelijke aansprakelijkheid van De Ondernemersfabriek bv samen met de betrokken derde mogelijk.

6.5 Ondermeer de volgende situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal en uitzonderlijke verkeershinder.

7. Opleveringstermijn

7.1 De opleveringstermijnen worden bij wijze van inlichting verstrekt en binden De Ondernemersfabriek bv niet. Ze zijn louter indicatief. Mogelijke vertraging in de levering geeft de Klant geen recht op schadevergoeding lastens De Ondernemersfabriek bv, noch op ontbinding van de overeenkomst lastens De Ondernemersfabriek bv.

7.2 De Ondernemersfabriek bv verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn te leveren, zulks afhankelijk van de specifieke eisen en medewerking van de Klant en van de concrete (al dan niet externe) omstandigheden. Ingeval de redelijke termijn overschreden wordt, geeft De Ondernemersfabriek bv daarbij de nuttige duiding aan de Klant.

8. Eigendomsrecht en intellectuele rechten
Alle geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling. Elke reproductie, publicatie of tentoonstelling van de geleverde producten en diensten is enkel mogelijk mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. Hetzelfde geldt voor de overdracht van de rechten die uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeien. De Klant verbindt zich ertoe om de geleverde goederen en diensten slechts te gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij verstrekt werden, gebonden door de licentievoorwaarden die daarop gelden. Een exemplaar van de toepasselijke licentievoorwaarden is op eenvoudig verzoek per brief of e-mail te bekomen. Alle teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto’s, datasheets en andere illustratieve elementen op de website van de Verkoper zijn beschermd door het auteursrecht en meer in het algemeen door de verschillende rechten van intellectuele eigendom. De Klant mag geen informatie van de website van de Verkoper overnemen of kopiëren, behoudens een voorafgaande en geschreven toestemming van de Verkoper daartoe. Een schending van de auteursrechten geeft aanleiding tot een schadevergoeding ten gunste van De Ondernemersfabriek bv, zulks volgens de wettelijke SOFAM-voorwaarden.

9. Geheimhoudingsplicht
Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van elkaar, zulks zowel gedurende als na de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

10 Referentie
De Klant verklaart zich ermee akkoord dat De Ondernemersfabriek bv de aan hem geleverde producten en diensten mag opnemen in zijn referentieportfolio.

11. Geschillenbeslechting
Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement alwaar de maatschappelijke zetel van De Ondernemersfabriek bv is gelegen.