Algemene voorwaarden

1. Werking
1.1 Alle overeenkomsten welke tot stand zijn gekomen tussen de Ondernemersfabriek BV met maatschappelijke zetel te Mechelsesteenweg 8, B-2220 Heist op den Berg en ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0838.425.933 (hierna de “Ondernemersfabriek”) en u of de onderneming die u vertegenwoordigt (de “Klant”), en de afname van alle diensten uitgevoerd door de Ondernemersfabriek zijn aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking. De toepassing van de algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden, codes of conduct of andere juridische documenten van de Klant wordt expliciet uitgesloten en deze documenten zijn nooit bindend ten opzichte van De Ondernemersfabriek zonder enige vereiste van haar protest. Door afname van diensten bevestigt de Klant de kennisname van en aanvaardt hij onverkort deze algemene voorwaarden.

2. Offerte en prijs
2.1 Een offerte is slechts bindend gedurende de op de offerte bepaalde termijn en tegen de aldaar bepaalde prijs. Bij ontstentenis van een bepaalde termijn, zal een offerte geldig zijn voor een duurtijd van 10 kalenderdagen. Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW, heffingen, taksen en eventuele bankkosten; deze zijn steeds ten laste van de Klant.

2.2 Eventuele wijzigingen aan de overeengekomen diensten en/of meerwerken zullen bijkomend worden gefactureerd overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/meerwerken worden besteld. De Klant kan de geldende tarieven ten alle tijde opvragen bij De Ondernemersfabriek. De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. Elke verhoging van het BTW-tarief, andere taksen of heffingen en bankkosten in de periode tussen de bestelling en de levering valt ten laste van de koper.

3. Duurtijd
3.1 Behoudens indien anders bepaald in de overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden toepasselijk voor een onbepaalde duur. Een specifieke overeenkomst gaat in na ondertekening van de bestelbon en/of de offerte en ten laatste bij de aanvang van de werken en geldt behoudens andersluidend beding voor een onbepaalde duur. De Klant en de Ondernemersfabriek kunnen de overeenkomst opzeggen per aangetekend schrijven dat gericht is aan de andere partij, mits een opzegtermijn van 1 maand te respecteren. Dit alles behoudens specifieke afwijking daarvan in de specifieke overeenkomst tussen de Klant en de Ondernemersfabriek. Deze algemene voorwaarden, alsook de opgezegde overeenkomst blijven evenwel in ieder geval van toepassing op alle diensten die geleverd worden na beëindiging van de overeenkomst voor de duurtijd van deze dienstverlening.

3.2 Indien de Klant de overeenkomst contractueel opzegt mits inachtneming van de hierboven vermelde opzegtermijn, heeft De Ondernemersfabriek het recht de geleverde diensten tegen de vervaldag stop te zetten.

3.3  Ingeval van eenzijdige annulering van de bestelling door de Klant voor de aanvang van de werken of na de aanvang van de werken, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van de bestelling, steeds met een minimum van 250 EUR, vermeerderd met de reeds gemaakte kosten en na verrekening van de stand van de werken.

3.4 Indien de Klant zijn verbintenissen niet of slechts gedeeltelijk nakomt, heeft de Ondernemersfabriek het recht om de overeenkomst te beëindigen per aangetekende zending en inachtneming van een respijttermijn van 8 kalenderdagen. Indien de wanprestatie niet binnen die termijn wordt rechtgezet, of indien een rechtzetting onmogelijk zou blijken, wordt de overeenkomst van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling ontbonden.

3.5 De Ondernemersfabriek behoudt evenwel ten allen tijde zijn recht om zijn werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen.

Facturatie en Betaling
4.1 De Ondernemersfabriek factureert louter op digitale wijze via het e-mailadres dat de Klant bij het plaatsen van de bestelling aan hem opgeeft. Iedere factuur die aan dit e-mailadres wordt verzonden door de Ondernemersfabriek wordt geacht ontvangen te zijn door de Klant op de datum van verzending. De Klant blijft volledig en onverkort aansprakelijk voor de betaling van iedere factuur die aan dit e-mailadres wordt verzonden door de Ondernemersfabriek en is zelf geheel verantwoordelijk om enige wijziging in dit emailadres ter kennis te brengen van de Ondernemersfabriek overeenkomstig artikel 

4.1.1 Indien de Klant een Consument is, zal een interest verschuldigd zijn aan de rentevoet conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (i.e. de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten, zoals gedefinieerd door artikel 2 van die wet). Dit vanaf de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop een eerste herinnering aan de Consument wordt verzonden indien de schuldeiser een KMO is.  

Tevens zal in dat geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn als volgt: 20,00 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150,00 euro; 30,00 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500,00 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500,00 euro is; 65,00 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 euro met een maximum van 2.000,00 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00 euro is.  

Deze interesten zijn slechts opeisbaar en het schadebeding is pas verschuldigd na een ingebrekestelling op duurzame drager onder de vorm van een eerste herinnering conform art. XIX.2. WER en na het verstrijken van de respijttermijn die dit wetsartikel voorziet, als de Consument zijn schuld binnen deze termijn niet heeft betaald.  

Dit betreft de kosten van minnelijke invordering en laat onverminderd het recht op vergoeding van de kosten van gerechtelijke invordering zoals gerechtskosten (waaronder de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding) en uitvoeringskosten.  

De eerste ingebrekestelling is kosteloos. Vanaf een tweede ingebrekestelling kan hiervoor een kost worden aangerekend van 7,50 euro vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten.

4.2. Ingeval de Klant tijdelijk of permanent geen toegang heeft tot dit e-mailadres is hij zelf geheel verantwoordelijk om de Ondernemersfabriek hiervan op de hoogte te stellen en een kopie van de factuur per email te vragen. Niettegenstaande heeft de Ondernemersfabriek het recht om een kopie van de factuur eveneens per post te verzenden zonder dat dit enig recht creëert in hoofde van de Klant, noch enige verplichting in hoofde van de Ondernemersfabriek.

4.3 De Klant is gehouden iedere wijziging in het e-mailadres waarnaar de facturen verzonden dienen te worden per email en met kopie per aangetekende zending ter kennis te brengen van de Ondernemersfabriek. Deze wijziging treedt in werking één maand na de ontvangst van deze kennisgeving door de Ondernemersfabriek.

4.4 De factuurbedragen van De Ondernemersfabriek zijn betaalbaar via overschrijving op de vervaldag vermeld op de factuur. Indien er een voorschot moet betaald worden, moet dit ten laatste bij de aanvang van de dienst door de Ondernemersfabriek ontvangen zijn.

4.5 In geval van betwisting van de factuur moet deze, op straffe van verval, op gemotiveerde manier geprotesteerd worden binnen de acht werkdagen na factuurdatum en dit per aangetekend schrijven. Latere klachten zullen in geen geval worden aanvaard.

4.6 Wanneer op verzoek van de Klant de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde, blijft de Klant ten allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van alle verbintenissen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

4.7 In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 250 EUR, met uitsluiting van de gerechtskosten en alle invorderingskosten, inclusief zonder beperking de kosten voor juridische adviesverlening. Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12%. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de Klant. Eventuele kortingen die werden toegekend door de Ondernemersfabriek vervallen van rechtswege en zonder ingebrekestelling bij niet-betaling binnen de betalingstermijn.

4.8 De prijzen van tarieven en kosten bedongen voor de Diensten worden jaarlijks op 1 januari van dat jaar automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant aangepast volgens de totale procentuele stijging van de Belgische loonkostindex, volgens volgende formule: P1 = P0 x (0.2+ 0.8 x (S1 / S0)), waarbij: P1 = Tarief van kracht na indexatie; P0 = Tarief (basisjaar); S1 = Loonkost van kracht in de maand december voorafgaand op de aanpassing (cfr. refertelonen Agoria); S0 = Loonkost van kracht in de maand december die voorafgaat aan het afsluiten van het contract (cfr. refertelonen Agoria).

5. Bescherming van persoonsgegevens
5.1 De termen in dit artikel hebben dezelfde betekenis als deze in artikel 4 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad.

5.2 De verwerking van persoonsgegevens door de Ondernemersfabriek als verwerkingsverantwoordelijke gebeurt volgens de bepalingen van de Privacyverklaring (LINK naar privacy policy). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de manier waarop betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen, dient de Klant de Privacyverklaring te raadplegen. De Klant zal haar medewerkers hierover inlichten. De Klant garandeert over voldoende rechtsgrond te beschikken om de persoonsgegevens door te geven en de betrokkenen deze informatie omtrent de verwerking te bezorgen inclusief verwijzing naar de Privacyverklaring.

6. Klachten / Wanprestatie
6.1 Op straffe van nietigheid dient elke klacht per aangetekende brief te worden meegedeeld binnen de acht werkdagen vanaf de leveringsdatum van de dienst. Een klacht schort de betalingstermijn niet op.

6.2 Indien een partij haar betalingen heeft gestaakt, in staat van faillissement werd verklaard of een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd, behoudt De Ondernemersfabriek zich het recht voor om de overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de Klant.

6.3 Bij niet-betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet nakoming van zelfs één contractuele verplichting, behoudt de Ondernemersfabriek zich recht voor om:

  • hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht kalenderdagen, en zonder dat dit de Klant recht geeft op schadevergoeding, maar onverminderd het recht van De Ondernemersfabriek om schadevergoeding te vorderen;
  • hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht kalenderdagen, eenzijdig te ontbinden, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen door de Ondernemersfabriek.
  • In dit geval is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van de gederfde winst welke 25% van de overeengekomen prijs bedraagt met een minimum van 250€, dit alles onverminderd het recht van De Ondernemersfabriek om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is.

7. Uitvoering van de diensten
7.1 De Ondernemersfabriek verbindt zich tot een inspanningsverbintenis in de uitvoering van deze overeenkomst zonder enig resultaat of enige prestatie te garanderen. De Ondernemersfabriek zal in het kader van een inspanningsverbintenis redelijke maatregelen treffen doch kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het door de Klant gewenste of vooropgestelde resultaat niet kan worden bereikt.

7.2 De Klant verbindt zich ertoe om te goeder trouw met de Ondernemersfabriek samen te werken en haar tijdig alle nodige en/of nuttige documenten en informatie te bezorgen die verband houden met de uitvoering van de diensten. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant ervoor te zorgen dat de geleverde informatie geen inbreuk uitmaakt op intellectuele rechten of enige andere aanspraak van derden. De Klant draagt de aansprakelijkheid voor alle schade voortvloeiend uit informatie die foutief of laattijdig wordt meegedeeld.

7.3 De Ondernemersfabriek zal de diensten in alle onafhankelijkheid uitvoeren en hierbij haar eigen agenda opstellen, rekening houdende met opleveringstermijnen.

7.4 De uitvoering van de diensten wordt binnen de Ondernemersfabriek toevertrouwd aan één of meerdere medewerkers. Deze toewijzing geeft op geen enkele wijze een intuitu personae karakter aan de uitvoering van de diensten en de Ondernemersfabriek behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om naar eigen goeddunken de uitvoering van de diensten toe te wijzen aan een andere medewerker, zonder enige mogelijkheid van verhaal in hoofde van de Klant.

7.5 De Ondernemersfabriek behoudt zich het recht voor om een deel of het geheel van de diensten uit te besteden aan een derde partij. De Ondernemersfabriek blijft evenwel in ieder geval aansprakelijke voor de goede uitvoering van de diensten door deze derde.

8. Aansprakelijkheid
8.1 De Ondernemersfabriek is niet aansprakelijk voor de inhoud noch voor de vorm van de marketing/communicatie, welke valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant.

8.2 In de mate toegelaten door het toepasselijke recht wordt de aansprakelijkheid van De Ondernemersfabriek in het kader van deze overeenkomst uitgesloten. De Ondernemersfabriek kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte of incidentele schade, economische schade of gevolgschade, hierin begrepen verlies van inkomsten, gederfde winst, verlies van kansen of contracten, verlies van goodwill of gegevens, en verlies van programma’s en/of data.

9. Overmacht
9.1 De Ondernemersfabriek kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien zij haar verbintenissen niet of niet tijdig kan uitvoeren ten gevolge van elke onvoorzienbare gebeurtenis buiten de controle van de Ondernemersfabriek en die haar niet kan worden toegerekend die de uitvoering van haar verbintenissen verhindert of onredelijk bemoeilijkt (hierna: “Overmacht”). Onder Overmacht wordt op niet-limitatieve wijze begrepen: pandemieën, epidemieën, maatregelen opgelegd door overheden, ziekte of werkonbekwaamheid van medewerkers of personeel, ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, lock-out, diefstal, uitzonderlijke verkeershinder, staking of enige andere onderbreking van de dienstverlening bij derden waarop de Ondernemersfabriek beroep doet, computer-, elektriciteits-, telefoonstoringen, storingen in energielevering en andere gelijkaardige gebeurtenissen. De Ondernemersfabriek zal in het geval van Overmacht de Klant zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een redelijke termijn inlichten over de aard van de Overmacht en vermoedelijke impact ervan op de uitvoering van de overeenkomst met de Klant.

9.2 De uitvoering van de verplichtingen die aangetast zijn door de Overmacht worden opgeschort gedurende de duur van de Overmacht, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vergoeding. Indien de Overmacht langer duurt dan twee maanden, dan wel van blijvende aard is, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst tussen de partijen op te zeggen via een aangetekend schrijven, zonder verdere opzeggingstermijn en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding zou ontstaan in hoofde van de Klant.

10. Opleveringstermijn
De opleveringstermijnen zijn louter indicatief en worden bij wijze van inlichting verstrekt en binden de Ondernemersfabriek niet. Mogelijke vertraging in de levering geeft de Klant geen recht op schadevergoeding lastens De Ondernemersfabriek, noch op ontbinding van de overeenkomst lastens De Ondernemersfabriek. De Ondernemersfabriek verbindt zich er evenwel toe om binnen een redelijke termijn te leveren, zulks afhankelijk van de specifieke eisen en medewerking van de Klant en van de concrete (al dan niet externe) omstandigheden. Ingeval de redelijke termijn overschreden wordt, geeft De Ondernemersfabriek daarbij de nuttige duiding aan de Klant.

11. Eigendomsrecht en intellectuele rechten
11.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van de Ondernemersfabriek tot op het ogenblik van de volledige en onvoorwaardelijke betaling door de Klant van alle verschuldigde bedragen, inclusief in voorkomend geval enige schadevergoedingen, nalatigheidsinteresten en kosten.

11.2 Geen enkel recht wordt verleend op de geleverde goederen en diensten, dan uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen tussen de partijen. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, verkrijgt de Klant het recht om de geleverde goederen en diensten te exploiteren overeenkomstig de daarop geldende licentievoorwaarden die in de overeenkomst tussen de partijen of op de bestelbon of offerte zijn bepaald, dan wel de licentievoorwaarden die de Ondernemersfabriek per e-mail of schriftelijk zal leveren aan de Klant.

11.3 De Klant erkent dat alle teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto’s, datasheets en andere illustratieve elementen op de website van de Ondernemersfabriek de exclusieve eigendom van de Ondernemersfabriek zijn en aanvaardt dat hij deze niet mag overnemen, kopiëren, adapteren of anderszins mag gebruiken dan met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemersfabriek.

11.4 Een schending van dit artikel 10 geeft automatisch en zonder nood aan een ingebrekestelling aanleiding tot een schadevergoeding ten gunste van de Ondernemersfabriek overeenkomstig het op het ogenblik van de inbreuk geldende SOFAM-tarief, niettegenstaande het recht van de Ondernemersfabriek om een hogere geleden schade aan te tonen en te vorderen.

12. Geheimhoudingsplicht
Alle informatie die ofwel aangeduid is als zijnde confidentieel, dan wel vanwege zijn aard redelijkerwijs als confidentieel dient aangemerkt te worden, inclusief zonder beperking know-how, commerciële, financiële, contractuele, marketing en/of technische informatie, ideeën, tekeningen en lijsten van klanten, leveranciers en partners die de Ondernemersfabriek aan de Klant meedeelt (“Confidentiële Informatie”) is de exclusieve eigendom van de Ondernemersfabriek en respectievelijk de Klant. Beide partijen verbinden zich ertoe deze informatie strikt geheim te houden en hiertoe een niveau van bescherming te hanteren dat in verhouding staat met de gevoeligheid en commerciële waarde van desbetreffende Confidentiële Informatie. De partijen zullen de Confidentiële Informatie louter voor interne doeleinden gebruiken voor zover noodzakelijk voor het leveren van de diensten, het normale gebruik van de geleverde diensten, of voor zover anderszins noodzakelijk voor de uitoefening van deze overeenkomst. De ontvanger zal de Confidentiële Informatie uitsluitend verstrekken aan werknemers, bestuurders of aangestelden op een need-to-know basis en op voorwaarde dat deze werknemers, bestuurders of aangestelden zelf gebonden zijn door een minstens even strikte confidentialiteitsplicht als bepaald in deze overeenkomst. Deze confidentialiteitsplicht geldt niet in zoverre de ontvanger kan aantonen dat de informatie: (i) publiek beschikbaar is, (ii) voorafgaand aan de ontvangst reeds rechtmatig in haar bezit was, (iii) te goeder trouw van een derde werd ontvangen zonder confidentialiteitsplicht, (iv) door haar op zelfstandige wijze werd ontwikkeld, of (v) moet vrijgegeven of medegedeeld worden op basis van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel, in welk geval de Klant zo snel mogelijk kennis geeft van deze verplichting, en de verstrekking van dergelijke informatie tot het wettelijk of door het rechterlijk bevel vereiste minimum beperkt. Na het einde van deze overeenkomst zal de Klant alle Confidentiële Informatie teruggeven of vernietigen. Dit artikel overleeft het einde van de overeenkomst voor een periode van vijf (5) jaar na beëindiging.

13. Referentie
De Klant verklaart zich ermee akkoord dat de Ondernemersfabriek de aan hen geleverde producten en diensten mag opnemen in zijn referentieportfolio. De Ondernemersfabriek behoudt zich het recht voor om te citeren uit de communicatie met de Klant en om gebruik te maken van de merken, handelsnamen, slagzinnen en logo’s van de Klant in haar communicatie via om het even welk medium.

14. Varia
14.1 In geval van een conflict tussen deze algemene voorwaarden, de bestelbon, offerte, een specifieke overeenkomst en de DPA zal de volgende hiërarchie gehandhaafd worden waarbij het eerste document voorrang krijgt op het daaropvolgende en zo verder:

  1. DPA;
  2. Een aanvaarde bestelbon of offerte;
  3. Een specifieke overeenkomst;
  4. Deze algemene voorwaarden.

14.2 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, leidt dit niet tot nietigheid voor de rest van de algemene voorwaarden of andere tussen de partijen bestaande overeenkomsten. De nietige of onuitvoerbare bepaling zal vervangen worden door een nieuwe en uitvoerbare bepaling die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bepaling aanleunt of herleidt worden tot het maximaal wettelijk toegestane.

14.3 De klant erkent uitdrukkelijk dat zij geen exclusieve overeenkomst aangaat met de Ondernemersfabriek en dat de Ondernemersfabriek ook diensten uitvoert voor derde partijen.

14.4 Geen enkel recht of verbintenis uit een overeenkomst tussen de partijen kan door de Klant worden overgedragen aan een derde partij zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Ondernemersfabriek.

14.5 Het niet-uitoefenen door de Ondernemersfabriek van diens recht om een strikte naleving van deze algemene voorwaarden of een andere overeenkomst tussen de partijen te eisen, kan niet beschouwd worden als een afstand of verzaking van enig recht of afstand van haar recht om in de toekomst alsnog een strikte naleving te eisen.
14.6 De Ondernemersfabriek behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen in werking treden dertig (30) kalenderdagen na kennisgeving ervan aan de Klant of publicatie ervan op de website van de Ondernemersfabriek.

15. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Belgisch recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden en iedere andere overeenkomst tussen de partijen met uitsluiting van de regels van internationaal privaatrecht en andere regels van om het even welke aard die een ander recht of andere rechtsregels van toepassing zouden maken. Alle betwistingen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement alwaar de maatschappelijke zetel van De Ondernemersfabriek is gelegen.